Masz pytania ? Zadzwoń.

Jak uzyskać alimenty na dziecko. Mediacje czy pozew do sądu?

pozew o alimenty, wniosek o alimenty, alimenty na dziecko, podwyższenie alimentów, wniosek o podwyższenie alimentów, pozew o podwyższenie alimentów, jak podwyższyć alimenty i kalkulacja alimentów

Nie ulega wątpliwości, że posiadanie dzieci niesie za sobą konsekwencję w postaci ich utrzymania. Ten z rodziców, który sprawuje bieżącą opieką nad dzieckiem, ma prawo, w imieniu małoletniego, złożyć w sądzie pozew o alimenty. Pozostaje zadać sobie pytanie, czy wizyta w sądzie jest w takim przypadku konieczna? Otóż nie. Istnieje możliwość, aby alimenty na dziecko uzyskać w inny, szybki sposób, z pominięciem stresującej i czasochłonnej drogi sądowej. Aby tak się stało, można polubownie ustalić z drugim rodzicem kwotę potrzebną na utrzymanie dziecka, w gabinecie u mediatora

A zatem Sąd czy Mediacje? Wybór należy do Ciebie!

Potrzeby dziecka są w najważniejsze i jeżeli nie ma innego sposobu na wyegzekwowanie świadczeń alimentacyjnych, a osoba zobowiązana nie wyraża zgody na polubowne zakończenie sprawy, orzeczenie sądu jest jedynym wyjściem

Poniżej znajdziesz link do wzoru Pozwu o alimenty oraz dokładne wskazówki jakie kroki należy podjąć oraz jakie dokumenty należy dołączyć do pisma, aby skutecznie złożyć roszczenie w sądzie i uzyskać alimenty. Sam pozew nie jest pismem skomplikowanym. Trudności może nastręczać uzasadnienie i zgromadzenie stosownej dokumentacji na poparcie naszego roszczenia. Trzeba też liczyć się z dość długim czasem oczekiwania na rozstrzygnięcie, a jeśli chcesz skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, także z koniecznością pokrycia znacznych kosztów (samo wniesienie pozwu o alimenty jest wolne od opłat). 

Jeśli, zatem, istnieje choć cień szansy, że uda się osiągnąć porozumienie, co do  wysokości kosztów utrzymania dziecka, warto zdecydować się na mediacje.

A jak wygląda postępowanie przed mediatorem? Aby uzyskać alimenty na dziecko wystarczą …3 proste kroki!

Po pierwsze: Znajdź mediatora i umów się na spotkanie w terminie dogodnym dla wszystkich stron

Po drugie: Przyjdź do gabinetu mediatora, zasądź do stołu i w spokojnej, przyjaznej atmosferze przedstaw swoje żądania oraz wysłuchaj argumentów drugiej strony.

Jeśli uda się dojść do porozumienia podpisz przygotowaną przez mediatora ugodę. Nie musisz przedstawiać żadnych dokumentów na poparcie swoich roszczeń dotyczących kosztów utrzymania dziecka, a strona przeciwna nie jest zobowiązana do przedłożenia zaświadczeń o osiąganych dochodach i wysokości swoich zobowiązań. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby dokonać szczegółowych wyliczeń i przedstawić je drugiej stronie, ale w postępowaniu mediacyjnym, w przeciwieństwie do sądowego, nie ma takiej konieczności.

Po trzecie: Złóż w sądzie, na dzienniku podawczym lub wyślij pocztą, wniosek o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem (na życzenie, działając jako mediator, sporządzam dla stron taki wniosek). Do wniosku dołącz wypracowaną przez was ugodę, protokół z mediacji (który otrzymasz od mediatora), odpis aktu urodzenia dziecka oraz jeśli dziecko urodziło się w formalnym związku, odpis aktu małżeństwa lub wyroku rozwodowego. 

Korzyści z mediacji czyli „alimenty na skróty”.

Nie ulega wątpliwości, iż decyzja o skorzystaniu z prawa do mediacji (mediacja jest zawsze dobrowolna i muszą na nią wyrazić zgodę obie strony) niesie za sobą niezliczone korzyści. Jest zdecydowanie szybciej, prościej i możemy w ten sposób uniknąć stresujących wizyt w sądzie i wybrać się do mediatora, gdzie panuje bardziej przyjazna atmosfera i gdzie jest przestrzeń do porozumienia. A co poza tym?

Zgodnie z prawem, sąd zatwierdza zawartą przed mediatorem ugodę, niezwłocznie, poprzez nadanie jej klauzuli wykonalności. Informacja, o tym fakcie, zostanie ci przekazana drogą pocztową. Ugoda zatwierdzona przez sąd zyskuje rangę wyroku sądowego.

Mediacja jest doskonałym sposobem na zalegalizowanie alimentów płaconych w sposób dobrowolny i nieformalny. Jeśli więc, potrzebujesz przedstawić w jakimś urzędzie dokumenty dotyczące dochodów swojej rodziny (np. w celu uzyskania świadczeń socjalnych) to ustalenie kwoty alimentów przed mediatorem i uzyskanie stosownego dokumentu jest najszybszym i najprostszym sposobem. Oficjalnie ustanowione alimenty mają także ogromne znaczenie, w przypadku kiedy konto osoby zobowiązanej do alimentacji obarczone jest zajęciem komorniczym. Zgodnie z prawem zasądzone alimenty mają pierwszeństwo przed innymi zobowiązaniami i w tym celu na koncie musi być pozostawiona stosowna kwota.

Podczas postępowania przed mediatorem nie toczy się postępowanie dowodowe, a co za tym idzie nie ma konieczności gromadzenie i przedstawiania dokumentacji (faktury, rachunki, zaświadczenia, umowy, dokumentacja medyczna itp.), do czego zobowiązani bylibyśmy w sądzie. I tak np. jeśli na co dzień korzystamy z pomocy płatnej opiekunki to sąd oczekiwał będzie od nas przedłożenia umowy o pracę, która ma uzasadnić poniesione wydatki.

Dzięki mediacji istniej możliwość polubownego rozstrzygnięcia sporu, bez posiedzenia i osobistego stawiennictwa stron. Ustawodawca daje nam możliwość skorzystania z takich form komunikacji jak platformy internetowe czy też zwykły telefon. Ma to szczególne znaczenie w przypadku, kiedy strona zobowiązana do łożenia na utrzymanie dziecka zamieszkuje w innym mieście lub też przebywa poza granicami kraju.

W przypadku kiedy do porozumienia nie dojdzie, wychodzisz z gabinetu mediatora bogatszy o wiedzę na temat stanowiska drugiej strony. W pozwie o alimenty umieszczasz informację o podjętej próbie polubownego rozstrzygnięcia sporu, co daje ci pewność, że nie zostaniesz na mediację skierowany postanowieniem sądu. Jednakże, nic nie stoi na przeszkodzie, aby do gabinetu mediatora wrócić, na dowolnym etapie postępowania, kiedy tylko uznacie, że takie rozwiązanie będzie dla was korzystne.

Obowiązek alimentacyjny – od czego zależy wysokość alimentów?

To w jakiej wysokości zostaną zasądzone alimenty zależy od kilku czynników. Podobnie, jeśli zdecydujemy się rozmawiać o alimentach na mediacjach powinniśmy wziąć pod uwagę aspekty takie jak:

 1. Usprawiedliwione potrzeby dziecka (wysokość stałych, niezbędnych wydatków  rozpatrywanych w skali miesiąca)
 2. Możliwości  majątkowe i zarobkowe rodzica zobowiązanego do płacenia alimentów (jaki miesięczny dochód uzyskuje, jaki ma majątek a także jakie ma możliwości zarobkowe biorąc pod uwagę  wykształcenie, doświadczenie i umiejętności)
 3. Osobisty wkład rodziców w opiekę i wychowanie dziecka (ile czasu i uwagi rodzic zobowiązany do alimentów, poświęca dziecku, czy angażuje się w jego opiekę i wychowanie, czy interesuje się sprawami małoletniego).

W ustalaniu szczegółów obowiązku alimentacyjnego obowiązuje zasada tzw. równej stopy życiowej, która oznacza, że dziecko i rodzic, który płaci alimenty, powinni żyć na podobnym poziomie finansowym.

Koszty utrzymania dziecka a alimenty – uzasadnienie pozwu o alimenty

Najważniejsze pytania dla rodziców starających się o alimenty dotyczą tego jaką kwotę na dziecko są w stanie dostać i jak wyliczyć alimenty? Częstokroć zastanawiamy się też, ile faktycznie kosztuje utrzymanie naszego dziecka. Odpowiedzi wcale nie łatwo znaleźć, a jeszcze trudniej  ustalić i udokumentować wydatki na dziecko. Alimenty nie są wyznaczane według z góry przewidzianych stawek, ich wysokość nie jest określona przepisami, lecz wynikają bezpośrednio z potrzeb dziecka i zarobków jego rodziców.

Koszty utrzymania dziecka są ściśle związane z wiekiem dziecka. Do stałych kosztów utrzymania małoletnich należy zaliczyć m.in.:

 • wyżywienie,
 • odzież i obuwie,
 • kosmetyki i środki czystości,
 • koszty utrzymania mieszkania w udziale przypadającym na dziecko – np. energia elektryczna, woda, gaz, telewizja, czynsz za mieszkanie,
 • koszty prywatnej opieki (stałej i okazjonalnej)
 • koszty opłaty za żłobek lub przedszkole
 • wydatki na szkołę lub studia i zajęcia dodatkowe – przybory, podręczniki, wycieczki szkolne, składki uczniowskie,
 • wizyty lekarskie, leki i inne wydatki medyczne, np. aparat ortodontyczny, badania laboratoryjne, rehabilitacja itp.
 • transport publiczny,
 • wyjazdy wakacyjne i okazjonalne,
 • rozrywka, książki, zabawki itp.

Rodzic, który występuje o alimenty na drodze sądowej, kompletuje kluczowe dla rozstrzygnięcia sprawy dokumenty które potwierdzają ponoszone wydatki (paragony, faktury, umowy z osobami świadczącymi usługi na rzecz dziecka, zaświadczenia lekarskie itp.) a następnie składa je wraz z pozwem do właściwego sądu. 

Natomiast głównym obowiązkiem pozwanego jest wykazanie jakie ma możliwości majątkowe i zarobkowe oraz, ewentualnie, co stoi na przeszkodzie, aby poniósł koszty żądanych alimentów (np. zaświadczenia lekarskie uzasadniające zmniejszoną aktywność zawodową). Do przedstawienia stosownej dokumentacji, rodzic zobowiązany do alimentów, zostanie wezwany przez sąd.

Sąd dokona przesłuchania stron, a że od naszej argumentacji wiele zależy, warto się solidnie do swoich zeznań przygotować. Powód ma też prawo wnieść o przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków jeśli tylko wykaże, jakie znaczenie miałby to dla sprawy.

Jedynym sposobem, aby występując z roszczeniem o alimenty uniknąć gromadzenia dokumentacji, dokonywania szczegółowych wyliczeń i tłumaczenia się przed sądem z  zasadności ponoszenia określonych kosztów oraz osiąganych dochodów, jest polubowne załatwienie sprawy i zawarcie ugody przed mediatorem. Wówczas, prawomocny wyrok sądowy uzyskujemy niejako „na skróty”.

Kwestie formalne związane z pozwem o alimenty. O czym, koniecznie powinniśmy pamiętać?

Podstawowe  elementy pozwu o alimenty to: 

 1. Oznaczenie sądu, do którego jest skierowany pozew (Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny i Nieletnich). Pozew składa się do Sądu Rejonowego miejsca zamieszkania osoby uprawnionej lub miejsca zamieszkania osoby pozwanej. Wybór należy do powoda.
 2. Oznaczenie stron – imiona, nazwiska i adresy zamieszkania, numery PESEL strony pozwanej i powodowej. Przy czym jako powoda zawsze należy wskazać dziecko. Rodzic jest jedynie przedstawicielem ustawowym, który reprezentuje małoletniego podczas postępowania o alimenty. 
 3. Wartość przedmiotu sporu– suma świadczeń alimentacyjnych za jeden rok (kwota żądanych alimentów pomnożona przez 12).
 4. Oznaczenie pisma – pozew o alimenty lub pozew o alimenty wraz z wnioskiem o zabezpieczenie roszczenia alimentacyjnego (składając wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczenia, możemy chronić swoje interesy na czas trwania postępowania),
 5. Żądanie zasądzenia alimentów na rzecz uprawnionej do tego osoby, uzasadnienie pozwu,
 6. Informację, czy strony podjęły próbę polubownego załatwienia sprawy (mediacji), a jeśli nie podjęły – również uzasadnienie rezygnacji z takiego postępowania.

Jeśli ojciec lub matka dziecka nie żyje, bądź sytuacja finansowa lub życiowa rodzica nie pozwala mu dokładać się do utrzymania dziecka, możemy wnieść pozew o alimenty od innych krewnych wstępnych, czyli dziadków. Zdecydowanie polecam w takim wypadku, skorzystać z mediacji, albowiem wizyta w sądzie dla ludzi w starszym wieku może być szczególnie stresująca i niekomfortowa.

Poniżej znajdziesz link do Wzoru pozwu o alimenty i możesz go wypełnić korzystając z powyższych wskazówek, ale pamiętaj, że nie ma dwóch identycznych sytuacji życiowych i każde pismo procesowe jest inne. Najbardziej indywidualną i zarazem najtrudniejszą kwestią jest uzasadnienie pozwu.

Do kiedy dziecku przysługują alimenty?

Alimenty mogą być zasądzone jeszcze przed narodzinami dziecka. Matka przed porodem może zażądać od ojca kwoty niezbędnej do utrzymania siebie i dziecka przez trzy miesiące. Najszybciej i najprościej jest rozmawiać na ten temat w gabinecie mediatora.

A jak długo rodzic ma obowiązek płacić zasądzone alimenty? Z zasady do czasu, gdy dziecko nie będzie w stanie utrzymać się samodzielnie. Nie oznacza to więc, że wraz z osiemnastymi urodzinami obowiązek alimentacyjny ustaje, szczególnie w przypadku kiedy uprawniony decyduje się kontynuować  naukę.  W takim przypadku, jednakże, można zmienić adresata przelewu i przekazywać alimenty na osobiste konto dziecka.

Sytuacja finansowa rodziców, jak i dziecka może się wielokrotnie zmieniać. Ustalone alimenty można wówczas polubownie regulować, czyli ustalać zmiany ich wysokości między sobą. Drugim wyjściem jest droga sądowa, czyli złożenie pozwu o podwyższenie lub obniżenie alimentów.

Koszty postępowania o ustalenie zasadności i wysokości alimentów

Osoba uprawniona do alimentów wnosząca pozew o alimenty lub też o podwyższenie alimentów nie ponosi żadnych opłat sądowych (pamiętajmy, iż powodem jest najczęściej małoletnie dziecko). Opłata od pozwu obciąża pozwanego. Z kolei rodzic zobowiązany do płacenia alimentów wnosząc pozew o zniesienie obowiązku alimentacyjnego lub o zmianę kwoty orzeczonych lub ugodzonych alimentów, ponosi koszty postępowania, w tym opłatę od pozwu. Wysokość kosztów zależy od wysokości alimentów.

Ponadto, jeżeli  zdecydowaliśmy się w walce o alimenty, wstąpić na drogę postępowania sądowego i na którymś z etapów napotkaliśmy trudności nie do pokonania, to wówczas nie pozostaje nam nic innego jak zatrudnić profesjonalnego pełnomocnika. Musimy wówczas liczyć się ze znacznymi kosztami porady prawnej, pomocy w gromadzeniu dokumentacji, sformułowaniu roszczenia oraz reprezentacji na rozprawach. Warto przy czym pamiętać, że w przypadku kiedy jedna ze stron konfliktu zdecyduje się skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego to my także, dla wyrównania sił, powinniśmy rozważyć taką możliwość. 

Jeśli chodzi o koszty mediacji to tutaj także ich wysokość zależy od wysokości żądanych alimentów. W większości przypadków udaje się dojść do porozumienia już w czasie pierwszego posiedzenia, podpisujemy ugodę i wychodzimy z gabinetu mediatora z kompletem dokumentów, które następnie dostarczamy do sądu. Przeciętny koszt posiedzenia mediacyjnego to ok. 200,00 zł + VAT, przy czym, o ile nie zapadną inne postanowienia, koszty mediacji strony ponoszą po połowie.

Przewiń do góry
Strona wykorzystuje pliki cookies m. in. w celu poprawienia jej działania. Każdy może sam decydować o tym czy dopuszcza pliki cookies, ustawiając odpowiednio swoją przeglądarkę. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności & Cookies.

Masz pytania ? Zadzwoń już teraz –  791 244 573

lub
Zostaw wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe