Masz pytania ? Zadzwoń.

Podwyższenie alimentów. Mediacje czy pozew sądowy?

pozew o alimenty, wniosek o alimenty, alimenty na dziecko, podwyższenie alimentów, wniosek o podwyższenie alimentów, pozew o podwyższenie alimentów, jak podwyższyć alimenty i kalkulacja alimentów

Ponieważ sytuacja finansowa rodziców, jak i dziecka częstokroć ulega zmianie, ustalone alimenty można polubownie regulować, czyli ustalać zmiany ich wysokości między sobą. Bardziej złożonym rozwiązaniem jest skierowanie postępowania na drogę sądowa, czyli ponowne złożenie pozwu. 

Osoba zobowiązana do płacenia alimentów może wystąpić o ich zniesienie lub obniżenie (np. kiedy pogorszą się możliwości majątkowe i zarobkowe rodzica przez utratę pracy, niższe wynagrodzenie, chorobę lub pojawienie się nowego dziecka w rodzinie), ale też kiedy dorosłe dziecko celowo się nie usamodzielnia mimo możliwości.

Kiedy możliwe jest podwyższenie alimentów?

Podwyższenie alimentów jest możliwe w przypadku, kiedy warunki, na podstawie których sąd ustalił wysokość alimentów w poprzednim wyroku, ulegną zmianie.

Jeśli obecnie płacisz albo otrzymujesz alimenty na podstawie dobrowolnych ustaleń, w sprawie nie została zawarta ugoda przed mediatorem i nie dysponujesz wyrokiem sądowym, to w pierwszej kolejności powinieneś wystąpić o alimenty. 

Aby żądanie podwyższenia alimentów było uzasadnione muszą ulec zmianie warunki, na jakich podstawie zostały orzeczone lub ugodzone wcześniejsze alimenty. Chodzi tu przede wszystkim o możliwości majątkowe lub zarobkowe zobowiązanego do zapłaty alimentów lub też o zakres uzasadnionych potrzeb uprawnionego.

Uzasadnione jest zatem np. żądanie podwyższenia alimentów w sytuacji kiedy zobowiązany do zapłaty alimentów zmienił pracę na znacznie lepiej płatną lub dostał sporą podwyżkę, a także  wówczas kiedy zmalały jego koszty utrzymania (np. spłacił kredyt hipoteczny, jego dzieci usamodzielniły się finansowo, odziedziczył wartościowy spadek, wygrał na loterii czy zakończył leczenie i zaangażował się w pracę). Wszystko, co ma wpływ na zdolności zarobkowe lub majątkowe zobowiązanego do alimentów, można wykorzystać jako argument do wystąpienia o podwyższenie alimentów.

W przypadku alimentów na dziecko, najczęściej wystarczy powołać się na to, że im dziecko starsze, tym wyższe są jego uzasadnione potrzeby (chodzi tu zarówno o koszty wyżywienia i odzieży jak i realizację pasji czy nowe hobby (jazda konna, sport) a także o potrzeby kulturalne czy społeczne takie jak koncerty, kino i teatr.

Wpływ na koszty utrzymania dziecka mają, także, takie okoliczności jak rozpoczęcie edukacji szkolnej, pójście do szkoły średniej czy też decyzja o podjęciu studiów i przeprowadzka do innego miasta. To dobry moment, by wnieść pozew o podwyższenie alimentów.  

Bardzo istotnym argumentem jest także spadek siły nabywczej pieniądza czyli dotykająca nasz wszystkich inflacja. Obecnie kwoty przyznawane tytułem alimentów są znacznie wyższe niż kiedyś i jeśli przez bardzo długi czas, albo nigdy, kwota alimentów nie była weryfikowana, można mieć pewność, że sama inflacja będzie istotnym argumentem, aby wystąpić do osoby zobowiązanej o wypłacanie na rzecz dziecka wyższej, bardziej adekwatnej kwoty.

Innym uzasadnieniem może być np. choroba osoby uprawnionej do otrzymywania alimentów, rehabilitacja, np. po wypadku lub kosztowne leczenie. 

Nie bez znaczenia pozostaje także sytuacja majątkowa drugiego rodzica (np. utrata pracy, długotrwała choroba wpływająca na absencję zawodową) czy też zwiększone wydatki na utrzymanie mieszkania, konieczne remonty itp.

Częstym powodem zmiany sytuacji jest urodzenie się dziecka z drugiego związku. Teoretycznie sądy w orzeczeniach podkreślają, że fakt, że zobowiązany do alimentów ma kolejne dziecko, nie może umniejszać jego obowiązków względem starszego syna, czy córki. W praktyce wiadomo, że drugie dziecko również potrzebuje środków do życia, a rodzic jest zobowiązany mu je dostarczać, dlatego sądy mają to na uwadze.

Należy też pamiętać, że tylko istotna zamiana okoliczności uzasadnia podwyższenie alimentów.

Zdecyduj się na mediacje!

Jak dochodzić podwyższenia alimentów? Czy konieczne jest wystąpienie z pozwem do sądu? Otóż nie! Podobnie jak w przypadku roszczenia o ustalenie obowiązku alimentacyjnego, także i w tym przypadku możemy zdecydować się na mediacje. Jest to zdecydowanie szybsze i prostsze rozwiązanie, które pozwoli nam ominąć sąd a jednocześnie uzyskać oczekiwany efekt, w postaci ugody, która po zatwierdzeniu przez sąd zyskuje rangę wyroku sądowego. Jeśli tylko istnieje możliwość, aby dla dobra dziecka, porozumieć się w kwestii kosztów jego utrzymania, warta rozważenia jest decyzja o odwiedzeniu gabinetu mediatora, gdzie panują odpowiednie warunki do spokojnej, konstruktywnej rozmowy.

Jeśli, zatem, istnieje choć cień szansy, że uda się osiągnąć porozumienie, co do  wysokości kosztów utrzymania dziecka, a w szczególności wówczas, kiedy rozbieżności pomiędzy stronami konfliktu nie są znaczne, zdecyduj się na mediacje.

3 proste kroki do podwyższenia alimentów na dziecko

Po pierwsze: Znajdź mediatora i umów się na spotkanie w terminie dogodnym dla wszystkich stron

Po drugie: Przyjdź do gabinetu mediatora, zasiądź do stołu i w spokojnej, przyjaznej atmosferze przedstaw swoje żądania oraz wysłuchaj argumentów drugiej strony.

Jeśli uda się dojść do porozumienia podpisz, przygotowaną przez mediatora ugodę. Przy czym, nie musisz przedstawiać żadnych dokumentów na poparcie swoich roszczeń dotyczących kosztów utrzymania dziecka a strona przeciwna nie jest zobowiązana do przedłożenia zaświadczeń o osiąganych dochodach i wysokości swoich zobowiązań. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby dokonać szczegółowych wyliczeń i przedstawić je drugiej stronie, ale w postępowaniu mediacyjnym, w przeciwieństwie do sądowego, nie ma takiej konieczności.

Po trzecie: Złóż w sądzie, na dzienniku podawczym lub wyślij pocztą Wniosek o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem (na życzenie, działając jako mediator, sporządzam dla stron taki wniosek). Do wniosku dołącz wypracowaną przez was ugodę, protokół z mediacji, który otrzymasz od mediatora, odpis aktu urodzenia dziecka oraz poprzedni wyrok zasadzający alimenty. 

Korzyści z mediacji, czyli jak w szybki i prosty sposób podwyższyć alimenty?

Nie ulega wątpliwości, iż decyzja o skorzystaniu z prawa do mediacji (mediacja jest zawsze dobrowolna i muszą na nią wyrazić zgodę obie strony) niesie za sobą niezliczone korzyści. Jest zdecydowanie szybciej, prościej i możemy w ten sposób uniknąć stresujących wizyt w sądzie i wybrać się do mediatora, gdzie panuje bardziej przyjazna atmosfera i gdzie jest przestrzeń do porozumienia. A co poza tym?

Zgodnie z prawem, sąd zatwierdza zawartą przed mediatorem ugodę, niezwłocznie, poprzez nadanie jej klauzuli wykonalności. Informacja, o tym fakcie, zostanie ci przekazana drogą pocztową. Ugoda zatwierdzona przez sąd zyskuje rangę wyroku sądowego.

Mediacja jest szybkim sposobem na zdobycie stosownych dokumentów. Jeśli  potrzebujesz przedstawić w jakimś urzędzie dokumenty dotyczące dochodów swojej rodziny (np. w celu uzyskania świadczeń socjalnych) to ustalenie kwoty alimentów przed mediatorem i uzyskanie stosownego dokumentu jest najszybszym i najprostszym sposobem. Oficjalnie ustanowione alimenty mają także ogromne znaczenie, w przypadku kiedy konto osoby zobowiązanej do alimentacji obarczone jest zajęciem komorniczym. Zgodnie z prawem zasądzone alimenty mają pierwszeństwo przed innymi zobowiązaniami i w tym celu na koncie musi być pozostawiona stosowna kwota.

Podczas postępowania przed mediatorem nie toczy się postępowanie dowodowe a co za tym idzie nie ma konieczności gromadzenie i przedstawiania dokumentacji (faktury, rachunki, zaświadczenia, umowy, dokumentacja medyczna itp.), do czego zobowiązani bylibyśmy w sądzie. I tak np. jeśli na co dzień korzystamy z pomocy płatnej opiekunki to sąd oczekiwał będzie od nas przedłożenia umowy o pracę, która ma uzasadnić poniesione wydatki. W przypadku postępowania mediacyjnego, wystarczy, że rodzice porozumieją się w temacie kosztów opieki.

Dzięki mediacji istniej możliwość polubownego rozstrzygnięcia sporu, bez posiedzenia i osobistego stawiennictwa stron. Ustawodawca daje nam możliwość skorzystania z takich form komunikacji jak platformy internetowe czy też zwykły telefon. Ma to szczególne znaczenie w przypadku, kiedy strona zobowiązana do łożenia na utrzymanie dziecka zamieszkuje w innym mieście lub też przebywa poza granicami kraju.

A co jeśli do porozumienia nie dojdzie, albo zgodzicie się tylko co do pewnych kwestii? Wówczas, wychodzisz z gabinetu mediatora bogatszy o wiedzę na temat stanowiska drugiej strony. Być może mediacja była jedyną okazją do spotkania się i konstruktywnej rozmowy polegającej na wymianie argumentów? Istnieje duże prawdopodobieństwo, że udział obiektywnej i bezstronnej osoby trzeciej (mediatora) w waszym konflikcie, w czymś jednak pomógł. Pewne jest jedno. Kiedy, pomimo wszystko, zdecydujecie się skierować pozew do sądu, będzie znacznie łatwiej.

W ewentualnym pozwie umieszczasz informację o podjętej próbie polubownego rozstrzygnięcia sporu, co daje ci pewność, że nie zostaniesz na mediację skierowany postanowieniem sądu. Nie musisz wówczas uzasadniać dlaczego tego nie zrobiłeś.

Jednakże, nic nie stoi na przeszkodzie, aby do gabinetu mediatora wrócić, na dowolnym etapie postępowania, kiedy tylko uznacie, że takie rozwiązanie będzie dla was korzystne.

Kwestie formalne związane z pozwem o podwyższenie alimentów.

Jeśli zdecydujesz się wstąpić na drogę postępowania sądowego, jeśli nie straszne ci gromadzenie dokumentacji i występowanie przed sądem w celu uargumentowania swojego stanowiska i dysponujesz środkami na ewentualną pomoc profesjonalnego pełnomocnika, musisz wystąpić do odpowiedniego sądu z pozwem o podwyższenie alimentów.

Podstawowe  elementy pozwu o podwyższenie alimentów to: 

  1. Oznaczenie sądu, do którego jest skierowany pozew (Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny i Nieletnich). Pozew składa się do Sądu Rejonowego miejsca zamieszkania osoby uprawnionej lub miejsca zamieszkania osoby pozwanej. Wybór należy do powoda.
  2. Oznaczenie stron – imiona, nazwiska i adresy zamieszkania, numery PESEL strony pozwanej i powodowej. Przy czym jako powoda zawsze należy wskazać dziecko. Rodzic jest jedynie przedstawicielem ustawowym, który reprezentuje małoletniego podczas postępowania o alimenty. Przy czym jeżeli dziecko jest już pełnoletnie, wówczas samo składa pozew i występuje we własnym imieniu
  3. Wartość przedmiotu sporu– Będzie to różnica pomiędzy kwotą, którą zobowiązany musi płacić obecnie, a kwotą na którą opiewa Twoje żądanie pomnożona przez 12 miesięcy.
  4. Oznaczenie pisma – pozew o podwyższenie alimentów
  5. Żądanie podwyższenia kwoty alimentów na rzecz uprawnionej do tego osoby,
  6. Uzasadnienie pozwu,
  7. Informację, czy strony podjęły próbę polubownego załatwienia sprawy (mediacji), a jeśli nie podjęły – również uzasadnienie rezygnacji z takiego postępowania.

Co istotne, przed sądem musisz udowodnić, że faktycznie doszło do zmiany okoliczności umożliwiających podwyższenie alimentów, a zmiana ta jest istotna.

Przedstawiając dowody przed sądem musisz pamiętać, że Twoim zdaniem jest wykazanie tego, co zmieniło się od ostatniego wyroku.

Pozew o podwyższenie alimentów musi przede wszystkim akcentować co uległo zmianie wraz z upływem czasu i to zarówno po stronie uprawnionego, jak i zobowiązanego. Przytaczanie od początku wszystkich okoliczności związanych z potrzebami dziecka, nawet tymi, które nie wzrosły, nie jest konieczne, ale i niepożądane.

W tej sprawie istotna jest zmiana okoliczności, a nie ponowna ocena tych faktów, które sąd już ocenił w poprzedniej sprawie.

Punktem wyjścia jest wyrok wraz z uzasadnieniem, w którym zasądzono alimenty. 

Pamiętać należy, że sprawy o podwyższenie alimentów, to postępowania, które w głównej mierze bazują na dowodach z dokumentów. Uzasadnione potrzeby dziecka, które w ostatnim czasie zaspokajałeś, powinny być potwierdzone stosownymi zaświadczeniami i fakturami, bo to właśnie od nich zależy wysokość alimentów. Każde twierdzenie, którego nie poprzesz dowodem z całą pewnością będzie kwestionowane przez drugą stronę.

Koszty postępowania o zmianę wysokości alimentów.

Osoba uprawniona do alimentów wnosząca pozew o alimenty lub też podwyższenie alimentów nie ponosi żadnych opłat sądowych (pamiętajmy, iż powodem jest najczęściej małoletnie dziecko). Opłata od pozwu obciąża pozwanego. Z kolei rodzic zobowiązany do płacenia alimentów wnosząc pozew o zniesienie obowiązku alimentacyjnego lub o zmianę kwoty orzeczonych lub ugodzonych alimentów, ponosi koszty postępowania, w tym opłatę od pozwu. Wysokość kosztów zależy od wysokości alimentów.

Ponadto, jeżeli  zdecydowaliśmy się w walce o alimenty wstąpić na drogę postępowania sądowego i na którymś z etapów napotkaliśmy trudności nie do pokonania, to wówczas nie pozostaje nam nic innego jak zatrudnić profesjonalnego pełnomocnika. Musimy wówczas liczyć się ze znacznymi kosztami porady prawnej, pomocy w gromadzeniu dokumentacji, sformułowaniu roszczenia oraz reprezentacji na rozprawach. Warto przy czym pamiętać, że w przypadku kiedy jedna ze stron konfliktu zdecyduje się skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego to my także, dla wyrównania sił, powinniśmy rozważyć taką możliwość. 

Jeśli chodzi o koszty mediacji to tutaj także ich wysokość zależy od kwoty żądanych alimentów. W większości przypadków udaje się dojść do porozumienia już w czasie pierwszego posiedzenia, podpisujemy ugodę i wychodzimy z gabinetu mediatora z kompletem dokumentów, które następnie dostarczamy do sądu. Przeciętny koszt posiedzenia mediacyjnego to ok. 200,00 zł + VAT, przy czym, o ile nie zapadną inne postanowienia, koszty mediacji  strony ponoszą po połowie. 

Przewiń do góry
Strona wykorzystuje pliki cookies m. in. w celu poprawienia jej działania. Każdy może sam decydować o tym czy dopuszcza pliki cookies, ustawiając odpowiednio swoją przeglądarkę. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności & Cookies.

Masz pytania ? Zadzwoń już teraz –  791 244 573

lub
Zostaw wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe